top of page

Forma part del nostre equip

Comptable

Cerdanyola del Vallès

Estat

Jornada Laboral

Temps Parcial (4h/s)

Contracte

Obres i Serveis

Tancat

Vacants

1

Període

Inici 20 set 2021

Aplicar a l'oferta

La Fundació Roser de Maig

La Fundació Roser de Maig és una ENL d’acció social, educativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, les quals es duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten.

La Consolidació d’aquesta entitat ha anat desenvolupant diferents realitats que cal teixir des d’una perspectiva tècnica.

Descripció de l'oferta

PROCÉS FINALITAT
La direcció de la Fundació cerca a una persona capaç de desenvolupar les tasques de comptabilitat i administració de l’entitat.

Funcions

- Introduir les dades financeres i comptables de l’empresa en el software de gestió de què es disposi per realitzar els assentaments comptables (registres o anotacions de cadascuna de les operacions que modifiquen el patrimoni d’una empresa o que suposen un moviment en els seus comptes).
- Editar i extreure informació comptable (deutes, factures pagades i impagades, sal- dos, etc.) a través del software de gestió de l’empresa i elaboració de taules dinàmi- ques d’Excel de dades comptables.
- Conciliar els albarans amb les factures, és a dir, comprovar que els valors d’ambdós coincideixen.
- Desenvolupar tasques de suport administratiu, com la gestió dels cobraments, dels/ de les proveïdors/es.

Requisits

- Experiència en comptabilitat i administració.
- Domini d’eines: Microsoft Office i pack Adobe
- CFGS d’Administració i finances
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals

Valorable

- Graduat en Econòmiques, ADE o similars.
- Experiència prèvia en l'àrea de gestió en l’àmbit d’ONG i en la gestió de ONL.
- Experiència en el món de l’educació o de l’acció social.
- Haver format part / col·laborat prèviament en una àrea de la Fundació Roser de Maig

Aplicar a l'oferta

bottom of page